W związku z współpracą nawiązaną przez Panią/Pana z ProConto oraz w związku z tym, że od 25.05.2018 r. obowiązują przepisy tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, szanując Pani/Pana prywatność, jak również dbając o to, aby wiedziała Pani/wiedział Pan, kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalić.

Administrator danych osobowych

Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych jest ProConto E.Szópińska-Betlej, Ł.Betlej Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie – adres ul. Złoty Róg 13/2, 30-095 Kraków; KRS 0000351481 – (ProConto)

Dane kontaktowe

W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres siedziby ProConto lub mailowo na adres biuro@proconto.pl.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:

  • na podstawie zainteresowania ofertą naszych usług w celu zawarcia umowy (Umowa) prawidłowej realizacji umowy zawartej pomiędzy nami a Panią/Panem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem ProConto (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam w stosunku do Pani/Pana roszczeń, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pan może do nas skierować (nasz prawnie uzasadniony interes);

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy podatkowe), podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy lub przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń(w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).

Przysługujące Pani/Panu prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dokonywanego przez nas do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Automatyzacja

W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Informujemy, iż skuteczne wykonanie Usług nie jest możliwe bez podania przez Panią/Pana danych osobowych.